Skip to content
content_top_image

Tingforsikring

NASOL kan, i samarbeid med if skadeforsikring, tilby en gunstig instrumentforsikring for NASOL-orkestrenes medlemmer.

Årlig premie pr. medlem i 2024 er kr. 380,- for dekning av instrument m/tilbehør for inntil kr. 60.000,-, kr. 760,- for dekning inntil kr. 120.000,-, kr. 1.140,- for dekning inntil kr. 180.000,- osv. Ingen øvre grense! Egenandel ved skade: kr. 1.000,-.

Forsikringen har også ulykkesdekning i forbindelse med reiser i orkesterets regi.

Orkesteret kan også forsikre slagverksutstyr, notesamling og annet utstyr innenfor samme ordning. Et meget gunstig forsikringstilbud!

Mer informasjon ved henvendelse til NASOLs sekretariat.

Oppstår skade, ta kontakt med NASOLs sekretariat, som sender skademeldingsskjema.

Yrkesskadeforsikring

Alle ansatte i orkestrene skal ha yrkesskadeforsikring. Dette gjelder uansett hvor stor stillingsandel de har. Hvis det er orkesteret som står for utbetaling av lønn, har orkesteret denne plikten.

Hvis det er en Kultur- eller musikkskole som står for utbetaling av lønn, bør en sjekke om de holder yrkesskadeforsikring.

Et annet unntak er dersom de ansatte har registrert seg som selvstendige næringsdrivende (enkeltpersonforetak). Orkesteret betaler da ikke lønn, men honorar, og da har ikke orkesteret ansvar for yrkesskadeforsikring.

Yrkesskadeforsikring for ansatte i orkestrene kan tegnes gjennom NASOL, hos IF, for 500 kr per år.

Frist for tegning av yrkesskadeforsikring er 1. mars hvert år, sammen med innsending av instrumentforsikring og medlemsopplysninger.

Mer informasjon ved henvendelse til NASOLs sekretariat.